Učená společnost českých krátkologů


Stanovy sdružení
Učená společnost českých krátkologů
(dále jen "Učená společnost")


Článek I.
Sídlo sdružení.

Sídlem Učené společnosti je

Článek II.
Cíl činnosti.

Cílem činnosti Učené společnosti je studium, popularizace a rozvoj myšlenek JaroSlava Krátkého a jeho humanitního odkazu.

Článek III.
Orgány sdružení.

Nejvyšším orgánem Učené společnosti je členská schůze, kterou svolává předseda nejméně jednou za rok. Členská schůze volí výkonné orgány Učené společnosti, předsedu, místopředsedu a pokladníka. Tyto orgány jsou voleny ze členů sdružení – fyzických osob – na období pěti let. Členská schůze může rozhodnout, že funkce místopředsedy a pokladníka bude sdružená a bude ji vykonávat jedna a táž fyzická osoba.

Článek V.
Jednání a podepisování za sdružení.

Za Učenou společnost jedná a podepisuje předseda, místopředseda nebo v hospodářských záležitostech pokladník tak, že k vypsanému nebo vytištěnému názvu sdružení (tj. "Učená společnost českých krátkologů") připojí svůj podpis.

Článek VI.
Hospodaření sdružení.

Činnost Učené společnosti bude financována z dobrovolných členských příspěvků a ze sponzorských darů. Členská schůze stanoví, jakým způsobem bude činnost Učené společnosti financována, a rozhodne o způsobu vybírání a případné maximální výši členských příspěvků, o podmínkách přijímání sponzorských darů, jakož i o dalších zásadách hospodaření sdružení.

Článek VII.
Další ustanovení.

Další podmínky činnosti Učené společnosti se řídí zákony České republiky, zejména zákonem o sdružování občanů č. 83/1990 Sb.


Zpět na hlavní stránku Učené společnosti českých krátkologů.